Modlitba poutníků k naší Matce Boží :

 

index_html_m2c1ebd73Matko Boží,

víme že chováš zvláštní lásku k naší vlasti. Zde ve Staré Boleslavi sis vybrala místo k soustředění naší úcty k Tobě, odkud nám chceš dávat svoje dary.Přijmi za to vyznání naší hluboké lásky a oddanosti k Tobě. Z tohoto poutního místa jsi vždy ochraňovala českou zemi. Prosíme Tě, ochraňuj naši duši a pečuj o spásu našich příbuzných a přátel. Na tomto posvátném místě jsi vyslechla tisíce proseb věrných českých srdcí, vyslyš i naše vroucí prosby a vypros nám vyslyšení v záležitostech, které Ti svěřujeme.

Nikdy jsi nikoho nezklamala, jistě nezklameš ani nás. Matko českého národa, naše nebeská Matko, přijmi své milované a milující děti. Vypros nám zdraví, sílu ve ctnostech, útěchu v utrpení, požehnání v práci. Ochraňuj nás v každém nebezpečí, vypros nám šťastnou hodinu smrti. Uveď nás jednou do slávy věčného života.pro nekonečného zásluhy svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista“.

Amen

 

 

Před obrazem Matky Boží

staroboleslavské.

Vladimír Hornov.

 

Svaté Paladium České naší země,
Staroboleslavská Panno Maria,
od věků již chrání Čechů věrné plémě
v dobách zlých i dobrých svatá ruka tvá.
Kdo by zahladit moh´někdy v naší hrudi
sladké jméno Matky, kterým zvoní ráj,
jehož zvuk nám v srdci štěstí nebes budí,
úmor zimy mění v květů slunný máj ?
Co již přeletělo bouří Českou zemí,
kolik těžkých běd ji mořem zalilo,
ale ty jsi bděla, nad chmurami všemi
slunko lásky tvé nám s nebe svítilo.
Jméno třikrát sladké, nade všechna jména,
jméno tvé jest, Matko Pána Ježíše,
v něm je uložena spásy naší cena,
milostnou svou krásou září nade vše !
Otcové kde naši zbožně poklekali,
kam i matky nesly srdce svého žal,
také my jsme s touhou vroucí pospíchali,
hlas tvůj, Matko Boží, srdce naše zval !
čím jsi otcům našim, matkách našim byla,
buď i nám, ó Panno Maria,
chraň svých věrných dětí, jaks je zachránila,
když zem Václavovu stihla sudba zlá.
Svatý Václav, jemuž Bůh dal Čechy v léno,
v nebeském tvém dvorstvu prosí za svůj lid;
dokud v srdcích žije drahé jeho jméno,
tebe národ český, Matko, bude ctít.
Věrní budem tobě do poslední chvíle,
ty nás, Matko Páně, přímluvou svou sil,
aby jas tvé slávy v Čechy naše milé
jako v dobách dávných opět zazářil !

(Věstník staroboleslavský, ročník VIII, 1937, č.4, str.41)

 

 


Zdroj informací :

  • Stará Boleslav – poutní místo s Palladiem a místo mučednické smrti sv.Václava

 

Resumé :

… tyto www stránky o staroboleslavském Palladiu, slouží k větší slávě tohoto významného duchovního a národního klenotu země České a též k vyjádření úcty Matce Boží s poděkováním za její pomoc a ochranu v dobách minulých, dnešních i budoucích.„

 


Máte-li nějaký odkaz, informaci adresa mailu je zde